Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie Okręgu Chełmskiego PZW

 

 

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązujące w wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmiew 2020 r.

 

Zatwierdzono uchwałą Prezydium ZO PZW w Chełmie nr 77 z dnia 02.12.2019 r.

I.

Podstawa prawna

Art.7.2a Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2019 r.

poz.2168).

 

II.

Prawa wędkujących w wodach Okręgu PZW w Chełmie:

 

1.

Prawo do wędkowania w wodach uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.

 

2.

Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy Ustawy o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985 r. z późn. Zmianami.

 

3.

Z obowiązku posiadania kart wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 

4.

Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do lat 16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

 

5.

Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami gospodarczymi

ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi

ograniczeniami:

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybę;

- wyłączne pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień niniejszego „Regulaminu” oraz zasad etyki wędkarskiej;

- wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

- członkowi PZW do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. Uregulowań.

 

6.

Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do lat 14 ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu,

niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. Uregulowań.

 

7.

Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

 

8.

Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

 

9.

Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

I.

Obowiązki wędkujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Chełmie:

 

a.9.1.

W czasie wędkowania wędkarz niezrzeszony w PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa wraz z rejestrem połowów oraz potwierdzenie

wniesienia aktualnie obowiązującej opłaty.

 

a.9.2.

W czasie wędkowania cudzoziemiec ma obowiązek posiadać zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa oraz potwierdzenie wniesienia aktualnie obowiązującej opłaty.

 

a.9.3.

W czasie wędkowania członek PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa wraz z rejestrem połowów oraz legitymację członkowską z aktualnymi wniesionymi składkami.

 

a.9.4.

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 

a.9.5.

Przy wyborze i zajmowaniu stanowiska wędkarskiego pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył

wcześniej na łowisko.

 

a.9.6.

Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odległości.

Odległości te wynoszą:

-metoda gruntowo-spławikowa: z brzegu 10 m, między łodziami lub podczas brodzenia 25 m, między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50m.

- metoda spinningowa: łowiąc z brzegu lub brodząc 25 m, łowiąc z łodzi 50 m.

- metoda muchowa: z brzegu lub brodząc 25 m, z łodzi 50 m.

- metoda podlodowa 10m.

 

7.

Odległości te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.

 

8. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkarza.

 

9. Wędkarz ma obowiązek posiadać przyrząd do wyjmowania haczyka z pyska ryby.

 

10. Ryby należy uwalniać z haczyka z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

11. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie stanowiska w przypadku, g

dy mają być na nim rozgrywane zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać stosowne potwierdzenie wydane przez Okręg PZW.

Obowiązek opuszczenia stanowiska musi być przestrzegany także w następujących

przypadkach:

- prowadzenia odłowów kontrolnych,

- zarybień,

- prac konserwacyjnych i remontowych (np. koszenia grobli zbiorników, wykaszania roślinności wodnej, remontu stanowisk wędkarskich).

 

I.

Dodatkowe ograniczenia i zakazy:

 

1. Zakaz wędkowania w obrębach ochronnych:

- całoroczny: rz.Bug w obw. ryb. nr 2 od znaku granicznego 987 do 990 w okolicach mostów drogowego i kolejowego w Dorohusku (uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCXIX/3887/10 z dnia 02.03.2010 r.),

- w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia: rz.Bug w obwodzie rybackim nr 2 od znaku granicznego 953 do 954 w m.Dubienka oraz od znaku granicznego 993 do 995 w m.Okopy Stare (uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCCVI/3444/06 z dnia 01.06.2006 r.).

- w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia: rz.Bug w obwodzie rybackim nr 2 w m. Zamieście w gm. Dorohusk na odcinku 2.300m od znaku granicznego 995 do znaku granicznego 999.

(Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr IX/124/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku).

 

2. Zakaz spinningowania i połowów „na żywca” w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia na: starorzeczu „Pompka” w Woli Uhruskiej, starorzeczu „Fotka jama” w Bytyniu, rzeceUherce od ujścia do rz.Bug do mostu w m. Siedliszcze.

 

3. Zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia:

- na zbiornikach retencyjnych,

- rz. Udal od ujścia do rz.Bug do mostu w m.Husynne,

- rz. Włodawce od ujścia do rz.Bug do mostu przy zbiorniku Okopiec w Orchówku,

- rz.Wełniance od ujścia do rz.Bug do mostu w m.Dubienka,

- rz.Bug w rejonie Włodawy od znaku granicznego 014 do 020.

 

4. Zakaz połowów z grobli zbiorników retencyjnych z wyjątkiem zbiorników:

Husynne,Staw, Tuligłowy, Tuligłowy Kąpielisko i Dubienka.

 

5. Zakaz wędkowania ze środków pływających i wywożenia zestawów na:

gliniankach Horodyszcze i Pawłów oraz zbiornikach: Tuligłowy, Tuligłowy Kąpielisko, Żółtańce Mały, Dubienka i Staw.

Uwaga! Zakaz nie dotyczy wywożenia zestawów za pomocą sterowanych z brzegu łódek zanętowych.

 

6.Zakaz cumowania sprzętu pływającego poza miejscami wyznaczonymi.

 

a.9.7.

Właściciele wód oraz uprawniony do rybactwa Okręg PZW w Chełmie nie ponoszą odpowiedzialności za środki pływające i sprzęt pozostawiony nas ich terenie.

 

a.9.8.

Zakaz parkowania s

amochodów przy slipie do wodowania łodzi na zb.Husynne.

Dopuszcza się dojazd samochodem do slipu, jednak po zwodowaniu sprzętu samochód powinien być odstawiony na parking.

 

a.9.9.

Zakaz wędkowania na zbiornikach retencyjnych ze środków pływających w porze nocnej z wyjątkiem zb.Wytyczno, gdzie dopuszcza się wędkowanie z zachowaniem wymogu posiadania oświetlenia umożliwiającego lokalizację rejonu połowów. Pora nocna jest liczona od 0,5 godz. przed zachodem słońca do 0,5 godz. po wschodzie słońca.

 

a.9.10.

Zakaz używania silników spalinowych z wyjątkiem zbiornika Wytyczno, gdzie dopuszczone są silniki do 8 kW.

 

11. Strażnicy S.S.Ryb. mogą dokonywać kontroli ze środków pływających w porze nocnej na wszystkich zbiornikach po uprzednim zgłoszeniu do biura ZO.

 

12. Zakaz używania silników elektrycznych w okresie od 15 maja do 15 września na jeziorach: BiałeWłodawskie, Sumin, Glinki i Rotcze (Uchwała Rady Powiatu Włodawskiego).

 

13. Strażnicy społecznej straży rybackiej w czasie kontroli mogą używać silników spalinowych i elektrycznych na wszystkich wodach Okręgu PZW w Chełmie.

 

14. Zakaz poruszania się pojazdami po groblach zbiorników retencyjnych, niszczenia grobli, urządzeń i znaków wodnych, biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym.

 

15. Zakaz wędkowania na zbiorniku Staw w promieniu 25 m od wpustu wody.

 

16. Zakaz wędkowania na zbiorniku Żółtańce duży z południowego brzegu zbiornika (przy szosie do Weremowic) oraz grobli pomiędzy zbiornikami.

 

17. Zakaz wędkowania z wysp na zbiornikach: Stańków, Żółtańce, Wytyczno i Tuligłowy oraz gliniance Horodyszcze.

 

18. Zakaz znakowania łowisk wszelkiego rodzaju znacznikami i bojami. Dopuszczone są jedynie markery, które po zakończeniu wędkowania należy usunąć z łowiska.

 

19. Zakaz połowów metodą trollingu oraz kuszą.

 

20. Zakaz zabierania ryb w okresie 14 dni po zarybieniu dotyczący gatunków wprowadzonych dołowiska. Złowione ryby należy po odhaczeniu natychmiast wpuścić do wody.

 

21. Zakaz zabierania ryb na łowisku „No Kill” utworzonym na mniejszej komorze glinianek Horodyszcze. Ryby nie mogą być przetrzymywane w sadzach.

 

I.

Ochrona ryb

 

1.Wymiary gospodarcze:

Wymiar gospodarczy to długość ryby od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 

Na wodach Okręgu PZW w Chełmie obowiązują następujące wymiary:

do 15 cm jelec, wzdręga

do 18 cm sielawa

do 20 cm okoń

do 25 cm jaź, kleń, miętus, rozpiór, sapa, świnka

do 30 cm certa, lin, pstrąg potokowy

do 35 cm karp (nie dotyczy rzek), sieja

do 40 cm amur, boleń, brzana

do 50 cm sandacz, szczupak, troć jeziorowa

do 60 cm węgorz

do 70 cm sum, jesiotr

 

2. Limity ilościowe

 

2.1. do zabrania w ciągu doby (00,00-24,00)

1 szt. sum

2 szt. - węgorz

2 szt. (łącznie) boleń, sandacz, szczupak, sieja, troć jeziorowa

3 szt. amur, brzana, karp, pstrąg potokowy

4 szt. lin

5 szt. certa

 

2.2. do zabrania w ciągu tygodnia ( od poniedziałku do niedzieli)

1 szt.- jesiotr

 

2.3. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

 

2.4. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej w ilości nie przekraczającej 5 kgw ciągu doby.

 

2.5. Limity połowu nie dotyczą: tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego.

 

2.6. Limity połowów nie dotyczą także gatunków ryb i raków, których nie można wypuszczać po złowieniu do łowiska tj.: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty, rak pręgowany i rak sygnałowy.

 

2.7. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

3. Okresy ochronne

 

1. Ustala się następujące okresy ochronne:

boleń od 01 stycznia do 30 kwietnia

brzana od 01 stycznia do 30 czerwca

certa od 01 stycznia do 30 czerwca

miętus - od 01 grudnia do końca lutego

pstrąg potokowy od 01 września do 31 grudnia

sieja - od 01 października do 31 grudnia

sielawa - od 01 października do 31 grudnia

sandacz od 01 stycznia do 31 maja

sapa od 01 kwietnia do 31 maja

sum od 01 stycznia do 31 maja

szczupak od 01 stycznia do 30 kwietnia

świnka od 01 stycznia do 15 maja

troć jeziorowa od 01 września do 31 stycznia

węgorz - od 01 grudnia do 31 marca

 

2. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada na dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Zasada nie dotyczy węgorza.

 

4.Zakaz połowów ryb i minogów prawnie chronionych

Zakazowi połowów podlegają następujące gatunki:

Aloza, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate - wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy - wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak długi.

Rak szlachetny i rak błotny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu ryb.

 

5. Zasady postępowania po stwierdzeniu zanieczyszczenia wód.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody (zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, śnięte ryby) wędkarz powinien natychmiast zawiadomić zarząd najbliższego koła wędkarskiego, biuro okręgu, policję lub najbliższy organ administracji publicznej.

 

6. Zasady postępowania w przypadku złowienia ryby znakowanej.

W przypadku złowienia ryby znakowanej wędkarz ma obowiązek przesłać do ZO PZW znaczek i kilka łusek zdjętych powyżej linii bocznej podając jednocześnie gatunek ryby, długość, ciężar oraz miejsce jej złowienia.

 

I.

Rejestracja połowów:

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów jest uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2005 roku i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.02.2013 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Rejestracja umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. Nieprzestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi wykroczenie z art.27a, ust.1 pkt.2b ustawy o rybactwie śródlądowym i może skutkować utratą zezwolenia na wędkowanie bez odszkodowania.

 

1. Wędkarz przed rozpoczęciem łowienia winien wypełnić rejestr połowu ryb w rubryce: data i łowisko.

 

2. Od godz. 00,00 należy dokonać wpisu nowej daty.

 

3. Złowione ryby, które wędkujący ma zamiar zabrać po zakończeniu łowienia powinny być trwale wpisane do rejestru z określeniem gatunku, ilości oraz orientacyjnej wagi.

 

4. W przypadku zapełnienia całego rejestru wędkarz ma obowiązek zdać podsumowany rejestr do skarbnika koła i pobrać bezpłatny druk nowego rejestru.

 

5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania rejestru skarbn

ikowi wędkarz pobierający nowy druk rejestru jest zobowiązany do uiszczenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód w kwocie 10 złotych.

 

6. W razie nie wypełnienia rejestru podczas połowu składka wynosi 50 złotych (uchwała ZO PZW Chełm z dnia 10.12.2012 r.).

 

7. Rejestr wraz z zestawieniem połowów należy zwrócić do skarbnika koła najpóźniej do dnia 30 kwietnia następnego roku.

 

II.

Ogólne zasady wędkowania

 

1.

Na wszystkich wodach Okręgu PZW w Chełmie obowiązuje zakaz

wędkowania metodą trollingu oraz połowów kuszą.

 

2. Wymogi dotyczące używanego sprzętu:

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą, albo:

 

2.1

w metodzie muchowej: nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

 

2.2. w metodzie spinningowej: sztuczn

ą przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, a

każdy haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

 

2.3. w metodzie podlodowej:

jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć

więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła ośrednicy 20 mm, albo - sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 

3. Przynęty:

 

3.1. Jako przynęty mogą być stosowane przynęty naturalne zwierzęce i roślinne oraz przynęty sztuczne.

 

3.2.

Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/: chronionych zwierząt i roślin oraz ikry ryb.

 

3.3. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem gospodarczym

oraz ryby nie znajdujące się w okresie ochronnym.

 

3.4. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

 

3.5. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej ( z tolerancją do 2 mm).

 

4. Wędkowanie:

 

4.1. Na wszystkich wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręg PZW w Chełmie można wędkować z brzegu przez całą dobę z wyjątkiem rzeki Bug w obwodzie rybackim nr 2, która jest granicą państwa i wędkowanie tam jest możliwe w okresie od 0,5 godz. po wschodzie słońca do 0,5 godz. przed zachodem słońca, po uprzednim zgłoszeniu do właściwej placówki straży granicznej (minimum 2 godz. przed przyjazdem lub dojściem na łowisko). Zasady wędkowania ze środków pływających określone są w rozdz.IV. Dodatkowe zakazy i ograniczenia” w pkt. 5 12.

 

4.2. Zabrania się połowu ryb:

- metodą „szarpaka” tj. metodą opuszczania i podnoszenia przynęty (nie dotyczy wędkowania spod lodu),

- w obrębach ochronnych,

- oznaczonych tarliskach i zimowiskach,

- w odległości mniejszej niż 50 m od jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek,

- z mostów.

 

5. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 

5.1. przechowywać i zabierać ryb będących w okresie ochronnym oraz poniżej ich wymiarów gospodarczych,

 

5.2. sprzedawać złowionych ryb oraz rozdawać na terenie łowiska,

 

5.3. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i

oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowowych,

 

5.4. budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

 

5.5. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

5.6. stosować sztuczne światło służące do lokalizowania bądź zwabiania ryb,

 

5.7. kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

 

5.8. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 

6. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipieni) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 

7. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio pozłowieniu,

 

8. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

 

9. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być niezwłocznie zzachowaniem należytej ostrożności wypuszczone do wody.

 

10. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

 

11. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

 

12. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jak często wędkujesz ?
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz na dwa tygodnie
raz w tygodniu
częściej niż raz w tygodniu
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin