Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Ubezpieczenie Wędkarzy

Aktualności | 2018-01-12 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Hestia

Szanowni Wędkarze informujemy że objęci zostaliście ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje każdego Wędkarza od momentu opłaty składek, aż do 31 grudnia 2018 roku. 

Koszty ubezpieczenia pokrywa Okręg.

Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko zawału i udaru mózgu.

Suma ubezpieczenia to 15 000 zł. 

W załączeniu formularz zgłoszenia szkody, warunki ubezpieczenia NNW i Assistance, oraz podstawowe definicje.

 

 

Umowa obejmuje świadczenia takie jak:

1. Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 %
sumy ubezpieczenia.

2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

W razie 100% inwalidztwa spowodowanego wypadkiem - 100% sumy ubezpieczenia,

- w przypadku częściowego inwalidztwa - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim

nastąpiła utrata zdrowia.

Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:

1./ Nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod
warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku                                                         

do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nic więcej niż do kwoty 5.000 PLN.

2./ Przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem, że zostały one poniesione w
okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,
jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000 PLN.

3./ Odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że, zostały one poniesione w okresie
nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże
nie więcej niż do kwoty 2.000 PLN.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w
wyniku którego, ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na oferowanych warunkach, do polisy
będzie dołączony załącznik, stanowiący jej integralną część, o następującej treści:

1.   Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim mogą ulec Członkowie Polskiego Związku
Wędkarskiego zrzeszeni w okręgach i kołach PZW podczas indywidualnego uprawiania
sportu wędkarskiego, uczestnictwa w imprezach - zawodach wędkarskich oraz w czasie
zebrań, odpraw, jak również podczas wykonywania czynności zleconych przez władze
PZW.

2.Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkowania, wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej z wędkowania i imprez sportowych, w drodze do miejsc wykonywania przez strażników wędkarskich i przez członków władz zleconych czynności statutowych PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od momentu wyjścia osoby ubezpieczonej z miejsca zamieszkania, a kończy z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.

4. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku zgłoszenia dokonuje właściwy Okręg PZW w najbliższej siedzibie S.T.U. Ergo Hestia S.A.

5. Przy zgłoszeniu nieszczęśliwego wypadku należy przedstawić - do wglądu - ważną legitymację z opłaconą składką członkowską za okres, w którym zaistniał nieszczęśliwy wypadek.

 

 

Szkodę może zgłosić:

- poszkodowany lub inna osoba upoważniona, może tego dokonać listem poleconym ( Ergo Hestia S.A., 81-731 Sopot ul. Hestii 1), bądź przez stronę internetową Ergo Hestii  www.ergohestia.pl

 

- poszkodowany lub inna osoba upoważniona telefonicznie, ale musi przesłać w terminie późniejszym do Ergo Hestii wypełniony formularz zgłoszenia szkody tel. 801 107 107,  58 555 5 555

- poszkodowany lub inna osoba upoważniona za pośrednictwem Okręgu PZW we Wrocławiu po wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody.

 

We wszystkich tych przypadkach potrzebne jest wypełnienie formularza zgłoszenia szkody z poświadczeniem przez Okręg PZW we Wrocławiu opłacenia składki przez poszkodowanego.

 

Do zgłoszenia trzeba załączyć:

- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku kiedy poszkodowany jest niepełnoletni, osoby będącej prawnym opiekunem.

- kserokopie Legitymacji Wędkarskiej, strony 1, 2, 3 (strona ze zdjęciem, dane osobowe) oraz stronę ze znakami dokumentującą opłacenie składki.

 

Jeżeli poszkodowany zgłosił szkodę za pośrednictwem Okręgu PZW we Wrocławiu możecie Państwo przesłać zgłoszenie listem poleconym na mój adres;

 

BIURO UBEZPIECZEN PAWEŁ TYSZKIEWICZ

83-050 BĄKOWO

UL. OLCHOWA 2/2

 

tel. kom. 601 611 707

tel. st. 58 329 82 63

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin