Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2011 roku

Składki | 2010-12-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2011 r.

 

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

 

Lp.TreśćKwota zł.
1. Składka członkowska 62,00 *)
2.

Składka członkowska ulgowa 50%

 • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
 • Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
 • Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia

 

 

 

31,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

 • Członkowie uczestnicy do 16 lat,
 • Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

15,00

4.

Wpisowe

 • Członek zwyczajny PZW,
 • Członek - uczestnik PZW

 

 

25,00

12,00

5. Legitymacja członkowska 5,00

   *)  Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodziey, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW a ()% dla Okręgów PZW.

 

Uwaga:

 • Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską,
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT) , kandydat na członeka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony jest z opłaty za egzamin,
 • Zwolnienie z opłaty wpisowego i za egzamin na kartę wędkarską może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Zarządu Koła
 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,
 • Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 8.00 do 15.00),
 • Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2011 ROKU

   Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

   Poniższe opłaty uprawniaja do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz na wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 

Lp.Rodzaj składkiKwota zł.
Roczna1 dzień
1. Składka normalna 120,0020,00
2. Składka ulgowa " I " 60,00
3. Składka ulgowa " II "
30,00
4. Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika 20,00

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

Lp.Rodzaj składkiKwota zł.
Roczna1 dzień
1. Opłata uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających 500,0040,00

 

Wyjaśnienie:

 • Składkę ulgową „I" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką "Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
 • Składkę ulgową „II" wnoszą członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW,
 • Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,
 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego, zwolniony jest z opłacania składek,
 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku.
 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami.
 • Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jenodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione,

Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.
 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. W dniu 31.12.1010 kończą ważność dotychczasowe wieloloetnie rejestry połowów wędkarskich. Wypełniamy je i obowiążkowo zdajemy skarbnikom kół przy opłacaniu składek na 2011 rok. Przy opłacie zostanie wydany nowy , jednotoczny rejestr połowów, który wypełniamy wg zawartej wewnątrz instrukcji.
 • Przypominamy, że zgodnie zz Art 27a ustawy o rybactwie śródlądowym:  " ... kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia - podlega karze grzywny lub nagany ... ".
 • Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. Prosimy o przynoszenie ze sobą Karty Wędkarskiej.

Zaktualizowano 07.03.2011

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin