Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

PYTANIA NA EGZAMIN

Zestaw pytań egzaminacyjnych

1 Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej?

   Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat, z tym, że mogą

  one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej

  taką kartę. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są

  zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust.2. Z obowiązku tego są także zwolnione

  osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach

  przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa    

  zezwolenia na połów w tych wodach.

 

2. Jakie dokumenty musi posiadać osoba uprawiająca amatorski połów ryb w obwodach rybackich?   

    Kartę wędkarską, zezwolenie na amatorski połów ryb oraz rejestr połowu wydany do tego zezwolenia.

 

 3. Czy posiadanie karty wędkarskiej wystarczy do dokonywania amatorskiego połowu ryb wędką w

     wodach uprawnionego do rybactwa?

     Nie wystarczy – niezbędne jest także zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez uprawnionego

     do rybactwa (użytkownika danego obwodu rybackiego) oraz rejestr – jeśli zezwolenie tego wymaga.

 

4. Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?  

    Osoba posiadająca średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 

5. Kto jest upoważniony do wydania zezwolenia na amatorski połów ryb?

    Zezwolenia wydaje użytkownik obwodu rybackiego.

 

 6. Jakie warunki należy spełnić, aby uprawiać amatorski połów ryb ze środków pływających?

     Posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb ze środków pływających. Ponadto

     środek pływający musi być oznakowany i zarejestrowany oraz wyposażony w środki ochrony osobistej

     (kapok, koło lub rzutka rękawkowa 1 szt. na 1 osobę), zgodnie z wymogami stosownych ustaw i

     rozporządzeń, a w przypadku napędu spalinowego – również w gaśnicę i apteczkę.

 

 7. Czy wolno wprowadzić do obrotu ryby pochodzące z amatorskiego połowu ryb?

     Nie wolno. Ryby złowione na wędkę nie mogą być sprzedawane.

 

8. Czy indywidualny rejestr połowów jest obowiązkowy?

    Tak, jeśli użytkownik rybacki tak postanowił, wydając warunki zezwolenia na amatorski połów ryb.

 

 9. Czy wolno bez uzyskania stosownego pozwolenia budować pomosty wędkarskie?

     Nie wolno. Konieczna jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ (obecnie urząd

     marszałkowski).

 

10. Czy wolno organizować stanowiska wędkarskie poprzez usuwanie i niszczenie  roślinności

      wodnej oraz wycinanie drzew i krzewów?

      Nie wolno.

11. Czy potrafisz wymienić, kto jest uprawniony do prowadzenia kontroli?

      Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja a także inne służby w zależności od

      miejsca połowu – m. in. Straż Leśna, Straż Parkowa (w parku narodowym).

 

 12. Czy wolno łowić nocą (po zachodzie i przed wschodem słońca)?

       Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają. Na wodach PZW nie wolno łowić nocą tylko w

       krainie pstrąga i lipienia.

 

13. Czy wolno pozyskiwać żywe ryby na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej?

      Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają.

 

14. Jakie warunki musi spełniać podrywka wędkarska?

      Wymiar siatki 1m x 1m, bok oczka 5 mm.

 

15. Czy wolno jako przynęty używać żywej ryby?

      Tak, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają.

 

16. Jakie ryby można stosować jako przynętę?

     Wszystkie, za wyjątkiem: ryb łososiowatych, ryb objętych ochroną gatunkową, ryb poniżej wymiaru

     ochronnego lub będących w okresie ochronnym.

 

17. Czy jako przynęty można używać żywej ryby  pozyskanej z innego zbiornika wodnego niż ten, w

      którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb?

      Nie wolno używać jako przynęty ryb pozyskanych z innego miejsca (innego zbiornika, innej rzeki).

 

18. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizacji i wabienia ryb podczas amatorskiego połowu

      ryb?

      Nie wolno.

 

19. Czy wolno wytwarzać w wodzie pole elektromagnetyczne przy amatorskim połowie ryb?

      Nie wolno.

 

 20. Jakich środków i metod nie można używać przy połowie ryb?

       Nie wolno używać: trucizn, ładunków wybuchowych, narzędzi kaleczących (za wyjątkiem haczyków

       służących do uzbrojenia przynęty) oraz stosować metod: głuszenia, wytwarzania w wodzie pola

       elektrycznego, łowić więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w przypadku ryb łososiowatych i

       lipieni – więcej niż jedna wędką.

 

21. W jakim celu ustanawia się obręby ochronne?

      Obręby ochronne mają za zadnie chronić ryby w miejscach ich gromadnego przebywania i przepływu.

      Ustanawia je w drodze uchwały zarząd województwa.

 

22. Czy wolno łowić ryby poprzez ich głuszenie?

      Nie wolno.

 

23. Co należy zrobić po złowieniu ryby niewymiarowej lub będącej w okresie ochronnym?

      Niezwłocznie ją wypuścić do tego samego łowiska.

 

 24. Ile wędek można używać jednocześnie podczas amatorskiego połowu ryb?

      Dwóch wędek, a w przypadku metody spinningowej, muchowej i trollingowej – jednej wędki

.

25. Ile wynosi minimalna długość wędki przeznaczona do połowu ryb?

      Minimalna długość wędki to 30 cm.

 

26. Podaj iloma i jakimi haczykami może być uzbrojona wędka przy połowach na przynęty

      naturalne i na przynęty sztuczne?

     Przy połowie na przynęty naturalne jeden haczyk (lub kotwiczka), na przynęty sztuczne dwa haczyki

     lub dwie kotwiczki.

 

 27. Jakich gatunków ryb nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska ani do innych wód?

       Gatunków obcych.

 

28. Podaj sposób ustalenia wymiaru ryby?

     Wymiar ryby to jej długość całkowita, mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo

     tarczy ogonowej w jej naturalnym ułożeniu.

 

29. Jaką należy zachować odległość od budowli i urządzeń hydrotechnicznych podczas amatorskiego

      połowu ryb?

     Należy zachować odległość nie mniejszą niż 50 m.

 

 30. Jaka jest odległość minimalna podczas połowu ryb wędką od rozstawionych w wodzie narzędzi

       uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego krześlisk?

       Należy zachować odległość nie mniejszą niż 50 m.

 

31. Jaką odległość minimalną powinien zachować wędkarz od znaku wskazującego dokonywanie

      podwodnego połowu ryb kuszą?

     Należy zachować odległość nie mniejszą niż 75 m.

 

 32. Przy połowie jakich ryb można używać tylko jednej wędki?

       Ryb łososiowatych i lipieni.

 

33. Czy wolno łowić ryby poprzez ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty?

      Nie wolno, za wyjątkiem łowienia ryb z lodu.

 

34. Kiedy wolno łowić ryby poprzez ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty?

      Podczas połowów z lodu, za pomocą błystki lub mormyszki.

 

35. Jakich ryb nie wolno poławiać kuszą?

       Ryb łososiowatych i węgorzy.

 

 36. Czy wolno używać aparatów do oddychania przy połowie ryb kuszą?

       Nie wolno.

 

37. Czy dzień ustawowo wolny od pracy przypadający na początek okresu ochronnego lub na jego

      Koniec skraca okres ochronny?

      Tak, z wyjątkiem węgorza.

 

 38. W przypadku jakiego gatunku ustawowo dzień wolny od pracy nie skraca okresu ochronnego?

       W przypadku węgorza.

 

39. Czy uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może zaostrzyć lub złagodzić przepisy

      dotyczące ochrony ryb, a szczególnie: wymiary, okresy i limity połowowe?

      Uprawniony do rybactwa może zaostrzyć przepisy, nie ma prawa ich łagodzić.

 

40. Wymień gatunki ryb podlegające całkowitej ochronie?

      Całkowitą ochroną objęte są: alosa, babka czarna, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa,

      brzanka, ciosa, dennik, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, igliczniowate (wszystkie gatunki),

      jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy (wszystkie gatunki), kur

      rogacz, minogi (wszystkie gatunki), parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna i

      śliz.

 

41. Co to jest wymiar ochronny?

      Szczegółowe pytania dotyczące wymiarów ochronnych poszczególnych ryb. Jest to długość całkowita

      ryby mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej w jej

     naturalnym ułożeniu, którą ryba musi przekroczyć przynajmniej o centymetr, aby wolno ją było zabrać.

 

 42. Wymień gatunki ryb, dla których ustanowiono zróżnicowane okresy ochronne w zależności od  

       rodzaju wód lub regionu Polski?

      Podaj przykłady tych różnic. Do gatunków tych należą: certa, łosoś, pstrąg potokowy, sum, troć

       wędrowna, troć jeziorowa, szczupak (w rzekach i zbiornikach zaporowych – od dnia 1 stycznia do dnia

       30 kwietnia, w pozostałych wodach – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia).

43. Co to jest okres ochronny ustanowiony dla niektórych gatunków ryb?

      Szczegółowe pytania dotyczące okresów ochronnych ryb. Okres ochronny to czasowy zakaz połowu

      ryb, związany najczęściej z sezonem rozrodu danego gatunku.

 

44. Dla jakich gatunków ryb ustalono limity połowów?

      Szczegółowe pytania dotyczące limitów połowów. Ustawa i rozporządzenia nie limitują wielkości

      amatorskiego połowu ryb. Użytkownik rybacki ma prawo wprowadzić limity wynikające z zasad

      racjonalnej gospodarki rybackiej.

 45. Co to jest dzienny limit wagowy łowionych ryb?

       Maksymalny ciężar ryb objętych wagowym limitowaniem dobowym.

 

46. Czy w naszych wodach występują gatunki ryb uznawane w przepisach prawa jako gatunki obce?  

      Wymień jakie?

      Tak. Gatunki obce to przede wszystkim: amur biały, babka bycza, babka łysa, babka rurkonosa, babka

      szczupła, bas słoneczny, bas wielkogębowy, czebaczek amurski, karaś srebrzysty, pstrąg tęczowy,

      sumik karłowaty, tołpyga biała, tołpyga pstra i trawianka.

 

47. Co to jest ochrona gatunkowa ryb i jakich gatunków dotyczy?

      Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody. Ochrona gatunkowa polega na całkowitym

      zakazie połowu chronionego gatunku (zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania,

      przetrzymywania, posiadania) i niszczenia jego siedlisk.

 

48. Jaki gatunek z rodziny ryb dorszowatych występuje w naszych wodach słodkowodnych i jest

     poławiany na wędkę?

     Miętus.

 

50. Rozpoznaj gatunki ryb na tablicy poglądowej