Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Bilans PZW za 2012 r., przygotowania do XXX KZD, zatwierdzenie uchwał Prez. ZG, sprawy bieżące.

Aktualności | 2013-05-27 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Zarząd Główny PZW, 25.05. 2013 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW. Posiedzeniu przewodniczył kol. Eugeniusz Grabowski, prezes ZG PZW. Uczestniczył Władysław Ogrodowczyk, przewodniczący GKR.

 

Na wstępnie członkowie ZG PZW uczcili minutą ciszy zmarłych niedawno zasłużonych członków i działaczy Związku kol. Ryszarda Sołśni oraz kol. Aleksandra Widziaka.

 

W pierwszym punkcie obrad skarbnik ZG kol. Waldemar Gozdek przedstawił sprawozdanie finansowe PZW za 2012 r, w którym zawarto wyniki działalności jednostek organizacyjnych PZW za 2012 r. na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych i w sprawozdaniu zbiorczym PZW. Sprawozdania finansowe okręgów PZW w Rzeszowie, Szczecinie, Tarnowie i Okręgu Mazowieckiego były poddane z ich inicjatywy audytowi zewnętrznemu, a w pozostałych okręgach badała je okręgowa komisja rewizyjna. Sprawozdanie finansowe łączne PZW oraz wchodzące w jego skład sprawozdania jednostkowe Zarządu Głównego PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Redakcji PZW ,,Wiadomości Wędkarskie’’  badała spółka Finans-Servis z Warszawy, stwierdzając iż są one zgodne z przepisami prawa. Jak poinformował kol. W. Gozdek zbiorcze sprawozdanie finansowe PZW wykazuje sumę bilansową 178.969.107 zł i zamyka się dodatnim wynikiem finansowym. Następnie wystąpił kol. Władysław Ogrodowczyk przedstawił stanowisko GKR dotyczące treści sprawozdań finansowych okręgów PZW oraz jednostek wchodzących w skład sprawozdania zbiorczego. GKR uznał, iż sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia stan finansów oraz majątku PZW, a sytuacja finansowa Związku zapewnia mu zdolność w zakresie płynności finansowania zadań statutowych i podejmowania rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Po zapoznaniu się z  informacją opisową wraz z wypływającymi z niej wnioskami, a także ze stanowiskiem GKR,   Zarząd Główny PZW  jednogłośnie przyjął bilans PZW za 2012 r.

 

Następnie kol. W. Gozdek dokonał analizy działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych PZW w 2012 r. W trakcie dyskusji wyjaśniono kilka spornych danych zawartych w tabelach analitycznych, a także wskazano na potrzebę dalszego pogłębiania  prowadzonych analiz z jednoczesnym przekazaniem wynikających z tej analizy wniosków do materiałów na XXX KZD. W celu przygotowania projektu sprawozdania z działalności ZG oraz projektu uchwały XXX KZD w oparciu o uchwały i wnioski okręgowych zjazdów delegatów powołano komisję w składzie Wojciech Zuszek, Maciej Brudziński, Mirosław Iwański, Waldemar Gozdek, Władysław Waligóra, Antoni Kustusz.

 

Z kolei ZG PZW podjął uchwały w sprawie przyznania sztandarów PZW kołom PZW w Książu Wielkopolskim i we Wrześni.

 

Następnie  przystąpiono do zatwierdzania uchwał Prezydium ZG podjętych w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG. Po dość burzliwej dyskusji o stanie sportu młodzieżowego w związku z uchwałą nr 104 odwołującą z funkcji trenera kadry narodowej w kategorii kadetów U-14 kol. Stanisława Wolickiego, którą przyjęto odrębnie 12 głosami za, przeciw 6 i 2 wstrzymujące się, uchwały te zostały zatwierdzone. Uchylono uchwały nr 100 i 106.

 

Na zakończenie posiedzenia przyjęto plan pracy ZG i jego Prezydium w II półroczu 2013 r. oraz zaakceptowano projekty uchwał dotyczące sportu przygotowane przez GKS, a które przedstawił kol. M. Iwański. Następnie kol. Zbigniew Bedyński przedstawił wnioski i propozycje Komisji Promocji Wędkarstwa uzupełnione o informację kol. A. Kustusza o stanie portalu internetowego i niezbędnych kierunkach jego dalszego unowocześniania. Informacje te przyjęto do akceptującej wiadomości.

 

W trakcie posiedzenia kol. Eugeniusz Grabowski oraz M. Iwański wręczyli kol. Antoniemu Lewkowiczowi, członkowi ZG PZW Złotą Odznakę z Wieńcami. Zaakceptowano także wniosek prezesa E. Grabowskiego o wystąpienie z gratulacjami dla kol. Ferenca Szalaya w związku z wyborem na przewodniczącego CIPS.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

 

fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia